Slide Left Slide Right
Globe
.
HOME
U ZOEKT?
OFFERTE AANVRAAG
NEWSLETTER
NIEUWS & PERS
OVER ONS
CONTACT
.
.
.
.
DISCLAIMER/PRIVACY


DISCLAIMER


BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR BEZOEKERS VAN DEZE WEBSITE

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Op alle via deze website door TRAVEL IN LUXURY aangeboden accommodaties en overige producten en (aanvullende) diensten (hierna tezamen genoemd: reisproducten) zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing, alsmede de specifieke voorwaarden van TRAVEL IN LUXURY. De inhoud van deze voorwaarden kunt u op deze site bekijken. Voorts zijn op (onderdelen van) reisproducten nog voorwaarden van derden van toepassing.

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid
TRAVEL IN LUXURY besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen. TRAVEL IN LUXURY is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Prijzen en toeslagen opgelegd door externe partijen vallen buiten de aansprakelijkheid van TRAVEL IN LUXURY, zoals luchthavenbelasting, toeslagen voor brandstof, veiligheid en dergelijke. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren. TRAVEL IN LUXURY sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van deze Website, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze Website te raadplegen. Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze Website de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Derhalve aanvaardt TRAVEL IN LUXURY geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolledigheden. TRAVEL IN LUXURY kan dan ook geen garantie bieden dat deze Website werkt zonder gebreken of dat deze Website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden. De informatie op deze Website is afkomstig van TRAVEL IN LUXURY en/of van derden. TRAVEL IN LUXURY is niet aansprakelijk voor- en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. TRAVEL IN LUXURY kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Algemene informatie op de website
Deze website bevat veel informatie om u te helpen bij het kiezen van reisproducten. Deze informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om uw verwachtingen in het juiste perspectief te brengen. Het is verstandig de informatie goed door te nemen.

Informatie met betrekking tot bestemmingen en accommodatie, informatieniveaus en beperkte garantie
Foto’s en beschrijvingen van bestemmingen en accommodatie op deze site zijn zo accuraat mogelijk en zijn bestemd om u een goed beeld te geven van het ter plaatse gebodene. Het kan echter voorkomen dat uw specifieke bestemming of accommodatie niet is afgebeeld. Foto’s en beschrijvingen die bij bestemmingen en accommodaties zijn opgenomen, zijn ingedeeld in niveaus. Per accommodatie is een zgn. overzichtspagina opgenomen met daarop een aantal rubrieken (bijv. algemeen/ligging, culinaire, kamers, etc.).

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door TRAVEL IN LUXURY, dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover TRAVEL IN LUXURY geen controle heeft. TRAVEL IN LUXURY is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door TRAVEL IN LUXURY ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reisproduct van TRAVEL IN LUXURY. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en TRAVEL IN LUXURY.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud van deze website (‘de Informatie’) is het intellectuele eigendom van TRAVEL IN LUXURY. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van TRAVEL IN LUXURY vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen. Alle rechten, met betrekking tot het TRAVEL IN LUXURY logo en de merknaam ‘TRAVEL IN LUXURY’ berusten bij TRAVEL IN LUXURY. De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie. TRAVEL IN LUXURY heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar Website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

Veranderingen site/aanbod
TRAVEL IN LUXURY behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten.

Toepasselijk recht
Op het gebruik van deze Website, waarop onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen met TRAVEL IN LUXURY welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik -op welke wijze dan ook- van deze Website, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht/Amsterdam, tenzij TRAVEL IN LUXURY de voorkeur geeft het geschil aan het oordeel van een andere naar de normale regelen bevoegde, al dan niet Nederlandse, rechter te onderwerpen.

TRAVEL IN LUXURY
Maarssen, juni 2014
 PRIVACY 


TRAVEL IN LUXURY hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie en hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om.  Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Uw privacy is belangrijk voor ons en uw persoonsgegevens worden door ons als zeer vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ons privacy-beleid is opgezet conform de richtlijnen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) zoals die per 25 mei 2018 van kracht is. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten, services en website die door TRAVEL IN LUXURY worden aangeboden.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wanneer u gegevens aan TRAVEL IN LUXURY verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de gevraagde service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren. Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan ervan uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij deze gegevens in ons bezit hebben en deze uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren, kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit doorgeven op het volgende emailadres: info@travelinluxury.nl

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: info@travelinluxury.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy.
Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacybeleid.1. De activiteiten van TRAVEL IN LUXURY
TRAVEL IN LUXURY is een reisorganisatie die reisdiensten aanbiedt en waarbij een reisovereenkomst tot stand kan komen met TRAVEL IN LUXURY. Wij zijn bemiddelaar / agent in de zin van de wet indien wij een losse (vervoers)dienst aanbieden.

2. Privacybescherming
Deze privacyverklaring is van toepassing op bezoekers en gebruikers van onze website www.travelinluxury.nl maar ook op alle cliënten die in contact staan of hebben gestaan met ons bedrijf met betrekking tot alle aangeboden producten en diensten van TRAVEL IN LUXURY (bijvoorbeeld per telefoon of e-mail). Wij respecteren de privacy van al onze contacten en informeren u daarom over de gegevens die wij verzamelen en verwerken.

3. Persoonlijke gegevens; wat verzamelen wij en waarom?
Persoonlijke gegevens worden uitsluitend vastgelegd op uw eigen initiatief. Zo hebben wij voor het aanvragen van een brochure, de ontvangst van onze nieuwsbrief, de aanvraag van een offerte en het accepteren van een reisovereenkomst met onze organisatie uw contactgegevens nodig, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De in dat geval bij ons bekende persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg verwerkt en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens.

4. Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens die tot een individu te herleiden zijn: uw naam, (social media-, mail-) adres, (mobiele) telefoonnummer, (medische) gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst, gegevens over religieuze overtuiging en andere gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt of verplicht bent te verstrekken uit hoofde van wet- en regelgeving. Indien u zich door middel van de daartoe bestemde formulieren bij ons aanmeldt, verzoeken wij u ons enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. Sommige van deze gegevens zijn noodzakelijk om uw reis uit te voeren. Wij zullen deze gegevens nimmer gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij delen de klantgegevens nimmer met derden, tenzij met onze hulppersonen die betrokken zijn bij uw reis, zoals hotels, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, golfbanen etc. Tijdens het boekingsproces word u mogelijk ook gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit. Ook bezoekersgegevens van onze website zijn formeel persoonsgegevens. Het is wettelijk gezien niet toegestaan om persoonsgegevens te verwerken van jongeren onder de 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Wij zullen bij het constateren van overtreding hiervan, dan ook alle persoonsgegevens direct verwijderen.

5. Registerplicht
Onze organisatie is per 25 mei 2018 en uit hoofde van de Europese AVG tot op zekere hoogte verplicht een register bij te houden indien wij zogenaamde bijzondere gegevens vastleggen én doorgeven aan derden (hotels, luchtvaartmaatschappij etc.). Bijzondere gegevens zijn - vooralsnog - dié gegevens die ons of derden meer vertellen over uw mogelijke religieuze of medische achtergrond (denkt u bijvoorbeeld aan een dieet 'geen varkensvlees', 'rolstoel mee' etc.). De wet, uitleg van de wet en jurisprudentie moet uitwijzen of wij deze verplichting werkelijk hebben. Wij willen u hier echter alvast over inlichten. Het register moet te allen tijde beschikbaar zijn voor de toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens, om zodoende te kunnen controleren wélke bijzondere gegevens wij van onze klanten hebben, waar deze allemaal zijn vastgelegd en met wie deze data gedeeld is.

6. Overdracht aan derden
Onze organisatie zal uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij een wettelijke verplichting of verordening hiertoe aanleiding geeft. Wij stellen de gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het maken van de reservering.

7. Bewaartermijn en verplichte vastlegging data
De Belastingdienst verplicht bedrijven zeven jaar lang een financiële administratie te bewaren. De facturen (reisovereenkomst) die wij opmaken, de betalingen die u en wij doen, de controle van onze administratie door een accountant of administratiekantoor; alle financiële gegevens moeten bewaard blijven gedurende 7 jaar. In het geval een vlucht onderdeel uitmaakt van uw reisovereenkomst met onze organisatie zijn wij nu al verplicht enkele gegevens aan te leveren aan de luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen worden in het kader van terrorismebestrijding en om zware criminaliteit op te sporen per medio 2018 verplicht hun reizigergegevens af te staan aan de Passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL). Deze afdeling is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee. Alle door u opgegeven persoonlijke informatie wordt verwerkt en geanalyseerd. Deze maatregel vloeit voort uit de Europese Passenger Name Record-richtlijn (PNR). De passagiersgegevens worden – na een half jaar geanonimiseerd - 5 jaar lang bewaard. Uw gegevens als de reservering, de gevlogen route, eventuele betaalgegevens, informatie over uw bagage en contactgegevens worden opgeslagen hiertoe. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met opsporingsinstanties in binnen- en buitenland, doch slechts voor het doel waarvoor de Richtlijn bedoeld is. TRAVEL IN LUXURY heeft hier geen enkele invloed op.

8. Afmelden, inzage, klacht en verwijderen gegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is TRAVEL IN LUXURY. Indien u geen prijs meer stelt op de informatie die u na opgave of verzoek via ons ontvangt, een klacht heeft of van uw recht gebruik wilt maken om wetenschap te verkrijgen over de door ons vastgelegde persoonsgegevens, kunt u dit per e-mail doorgeven aan info@travelinluxury.nl of per post. Een zogenaamde opt-out knop is ook ingevoegd in onze nieuwsbrief indien u zich hiervoor hebt aangemeld, zodat u altijd zelf bepaalt of u nog een volgende mailing wilt ontvangen.

9. Cookiebeleid
Onze organisatie maakt zelf geen gebruik van cookies op haar website die tot een individu te herleiden zijn. Wel maken wij gebruik van analytische software (bijvoorbeeld Google Analytics) om zodoende het algemene bezoekersverkeer op onze website te kunnen meten en eventuele fouten te kunnen herstellen of verbeteringen te kunnen doorvoeren.

10. Social Media en Google Analytics
Onze organisatie heeft een Facebook-account en verzamelt graag likes en bezoekers die zich op de hoogte willen stellen van nieuws, aanbiedingen etc. Ook maken wij gebruik van Google Analytics. Onze privacyverklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van Social Media als Facebook, omdat wij hier geen enkele invloed op hebben. Facebook kent hun eigen Privacy- en cookiebeleid. Google Analytics verzamelt het verkeer op websites; het aantal bezoekers, hoe lang men op een website verblijft en welke functies of aanbod men graag ziet en gebruikt. Dit zijn bezoekersgegevens en, aldus de toezichthouder, ook persoonsgegevens. Google is hiermee een bewerker in de zin van de wet. Met het bezoeken van onze websites geeft u toestemming voor het vergaren van algemene gegevens door ons en derden (Google).

11. Gegevensverzamelen door derden: IP-adres en logfiles
Wanneer u een website opent, leggen servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt. Deze zogenaamde serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van het bezoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken te genereren en/of surfgedrag te analyseren en om de website te optimaliseren. Het IP-adres wordt doorgaans opgeslagen om de veiligheid van het netwerk te garanderen en om te controleren op inbreuk op enig intellectueel-eigendomsrecht of op enige andere overtreding van de Wet. Persoonsgegevens of IP-adressen, kunnen mogelijk gevorderd worden door de Stichting BREIN, FIOD, het Openbaar Ministerie etc. Wij zullen deze echter nooit vrijwillig afgeven, maar slechts als daar een formele vordering toe wordt overlegd of aan ten grondslag ligt.

12. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen op het gebied van het privacy beleid zullen wij op onze websites aangeven. Elke versie van deze privacy verklaring wordt onderaan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.


Laatste wijziging: 17-05-2018